O Instytucie

Instytut Badań Wartości Przedsiębiorstw został powołany w celu świadczenia specjalistycznych usług z zakresu badań, opinii prawnych i ekonomicznych a także analiz finansowo-managerskich. Instytut, jako instytucja naukowa prowadzi również działalność dydaktyczną, naukową oraz badawczą m.in.: w formie projektów badawczych, szkoleń, publikacji oraz wykładów.

Do podstawowego zakresu działalności instytutu można w szczególności zaliczyć tematykę: analiz i doradztwa w zakresie dotyczącym instytucji określonych w ustawach prawo upadłościowe oraz prawo restrukturyzacyjne w tym m.in.:

Instytut prowadzi również szeroko zakrojoną działalność badawczą i analityczną w zakresie analizy ryzyka i wyceny wartości instrumentów finansowych w tym akcji, opcji, warrantów subskrypcyjnych i PDA. Nie mniej ważnym obszarem działań IBWP są analizy związane z rynkiem forex.

Zakres przedmiotowy działania Instytutu dotyczy dziedzin najistotniejszych z punktu widzenia obrotu gospodarczego. Interdyscyplinarny charakter badań z zakresu prawa, ekonomii, zarządzania i finansów pozwala przygotowywać analizy i opinie uwzględniające różne spojrzenia na sytuację faktyczną i prawną.

Większość zwyczajnych opinii sądowych jest zlecana specjalistom z wąskiego zakresu np. rachunkowości czy księgowości, co bardzo często nie jest wystarczające do dokonania obiektywnej oceny przedmiotowej sytuacji. Nie ulega jednak wątpliwości, iż większość stanów faktycznych, które wymagają wydania profesjonalnej opinii jest bardzo złożona i do jej wydania konieczna jest wiedza z pogranicza różnych nauk. To dzięki interdyscyplinarnemu podejściu analizy przygotowane przez Instytut Badań Wartości Przedsiębiorstw mogą służyć do skutecznego odpierania zarzutów i oskarżeń w postępowaniu sądowym, skarbowy czy egzekucyjnym.

Ze względu na prowadzone badania naukowe związane z tematyką prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego, handlowego oraz wyceny przedsiębiorstw spełnia kryteria pozwalające uznać go za instytut naukowy w rozumieniu art. 290 KPC, zgodnie, z którym sąd może powierzyć sporządzenie opinii takiemu instytutowi w ramach postepowania sądowego. Podstawowym kryterium kwalifikacji podmiotu, jako instytutu naukowego jest prowadzenie badań naukowych w danej dziedzinie (Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 19 sierpnia 2009 roku, sygn. akt III CSK 7/09 oraz w postanowieniu z dnia 12 lutego 1987 roku, sygn. akt II CZ 15/87). Instytut prowadzi badania stosowane w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o finansowaniu nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 ze zm.)

Instytut Badań Wartości Przedsiębiorstw świadczy usługi na rzecz organów państwa w tym Sądów, Prokuratur, organów egzekucyjnych, organów skarbowych jak również podmiotów prywatnych.


Wykonujemy usługi na rzecz organów państwa w tym Sądów, Prokuratur, organów egzekucyjnych, organów skarbowych jak również podmiotów prywatnych.

Doświadczenie

Zespół prawników, ekonomistów i finansistów tworzących Instytut Badań Wartości Przedsiębiorstw składa się m.in z osób posiadających wieloletnie doświadczenie zdobyte, m.in. jako biegli sądowi przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. W skład zespołu wchodzą osoby przygotowujące analizy i opinie w największych postępowaniach upadłościowych i gospodarczych w Polsce. Członkowie zespołu oraz współpracownicy mają znaczne doświadczenie w sprawach dotyczących sektora finansów m.in.: banków, rynków giełdowych, rynku forex, schematów Ponziego (piramid finansowych) czy tez opcji walutowych.

IBWP, jako jeden z niewielu podmiotów zajmuje się ustaleniem realnego stanu rozliczeń finansowych i oceną podejmowanych czynności zarządczych w tym z oceną ekonomicznych skutków działań, które mogą bezpośrednio wiązać się z odpowiedzialnością osobista za prowadzenie spraw podmiotów gospodarczych.

Nasz zespół stanowią prawnicy i ekonomiści wpisani na listę biegłych skarbowych m.in. Izby Skarbowej w Warszawie, Gdańsku czy Poznaniu oraz posiadający licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Kontakt

Adres biura

Instytut Badań Wartości Przedsiębiostw Sp. z o.o.
ul. Jasnodworska 5 lok. 101a
01-745 Warszawa

tel. (22) 633-40-11
fax (22) 633-41-84

e-mail: kontakt@ibwp.pl